Přihláška Letní soustředění

Mezinárodní letní kempy ISA pro krasobruslaře z Evropě, Americe a Asii 5 týdnů Od 01.07 do 10.08. 2023


  1 týden - 01.07-06.07.20242 týden - 08.07-13.07.20243 týden - 15.07-20.07.20244 týden - 22.07-27.07.20245 týden - 29.07-03.08.20246 týden - 05.08-10.08.2024
  Příjezd do Soustředění a registrace je vždy v neděli.
  Zahájení týdenního výcvikového kurzu v pondělí.


  JednoduchéDvojitéTrojitéČtyřnásobný

  *Pokud jste od nás nedostali odpověď, Podívejte se prosím do sekce “spam”.

  Všeobecné obchodní podmínky

  International Skating Academy z.s., IČO: 019 40 881, Sadová 383, Nupaky, 251 01, Česká Republika (dále jen „ISA z.s. “).

  1. Služby ISA z.s.

  1.1.  ISA z.s. zprostředkovává zákazníkům prodej zájezdů (dále jen „zájezd“), ubytování, letenek a pronájem vozů (dále jen „služby cestovního ruchu“) zahraničních cestovních kanceláří a aerolinií a vybraných českých cestovních kanceláří (dále jen „pořadatelé“).

  1.2.  ISA z.s. sama není stranou smlouvy o zájezdu či jiné služby cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem, a proto jí ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněna řešit případné reklamace zájezdů.

  1.3.  ISA z.s. není povinna být pojištěna pro případ úpadku, nicméně pořadatelé, jejichž služby zprostředkovává, jsou pojištěni pro případ úpadku ve státě svého sídla.

  1. Smluvní vztah mezi ISA z.s. a zákazníkem

  2.1.  Smlouvou o zprostředkování se ISA z.s.zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu nebo o jiné službě cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem. ISA z.s. se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od pořadatele zákazníkovi, a naopak předat veškeré informace od zákazníka pořadateli.

  2.2.  Smlouva o zprostředkování mezi ISA z.s. a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize ISA z.s. je obsažena v ujednání mezi ISA z.s. a pořadatelem.  V některých případech zprostředkování koupě letenky je ISA z.s.oprávněna účtovat tzv. „poplatek konsolidátora“. Na tuto skutečnost je povinna zákazníka upozornit.

  1. Vznik smluvního vztahu

  3.1.  Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s ISA z.s. buď prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách ISA z.s. nebo osobně v místě sídla ISA z.s.

  3.2.  Pokud zákazník vstupuje do smluvního vztahu s ISA z.s. online, zadá na internetových stránkách ISA z.s.( skatingacademy.eu) kritéria zájezdu či jiné služby cestovního ruchu a ISA z.s.vyhledá pro zákazníka zájezdy či jiné služby cestovního ruchu odpovídající jeho požadavkům.

  3.3.  Po výběru konkrétního zájezdu či služby cestovního ruchu vyplní zákazník závaznou či nezávaznou objednávku dle svého výběru.

  3.4.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu závazně, kliknutím na pole „odeslat objednávku“ se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavíranou mezi ním a pořadatelem.

  3.5.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu nezávazně, kliknutím na pole „odeslat objednávku“ je zákazníkovi odesláno potvrzení o nezávazné rezervaci na email. Na základě zakliknutí odkazu „přejít k úhradě objednávky“ obsažené v potvrzovacím emailu a následného zakliknutí pole „zaplatit“ se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi ním a pořadatelem. Zákazník je také oprávněn domluvit se s ISA z.s. individuálně na termínu a způsobu platby zájezdu či služby cestovního ruchu.

  3.6.  ISA z.s.doručí zákazníkovi potvrzení o zaknihování služeb, potvrzení o zájezdu, informace k platbě a všechny ostatní dokumenty a informace, které ji pořadatel poskytne.

  3.7.  ISA z.s. upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele, tedy i okamžik jejího uzavření se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele.

  1. Reklamace a škody

  4.1.  Za řádné poskytnutí zájezdu či služby cestovního ruchu odpovídá pořadatel. ISA z.s. jako zprostředkovatel neodpovídá za vady při samotném plnění smlouvy o zájezdu či zajištění služby cestovního ruchu ani za způsobenou újmu.

  4.2.  Zákazník může reklamovat vady zájezdu či služby prostřednictvím ISA z.s., pak doporučujeme použít formulář na adrese www.nacesty.cz/reklamace , avšak o reklamaci rozhoduje výhradně pořadatel a ISA z.s. je pouhým prostředníkem mezi pořadatelem a zákazníkem. ISA z.s.zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u pořadatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

  4.3.  K právům a povinnostem ze smlouvy o zájezdu či jiné službě cestovního ruchu doporučuje ISA z.s. důkladně pročíst Všeobecné obchodní podmínky pořadatele, jež má zákazník k dispozici před uzavřením smlouvy o zájezdu a dále  uveřejněné na internetových stránkách ISA z.s..

  1. Zpracování osobních údajů

  5.1.  ISA z.s. je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.  CA NaCesty je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

  5.2. Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

  5.3. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@skatingacademy.eu.

  1. Rozhodné právo a soudní příslušnost

  6.1.  Smlouva o zprostředkování mezi ISA z.s. a zákazníkem se řídí českým právem.

  6.2.  Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

  6.3.  ISA z.s. upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

  1. ADR a ODR

  7.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz .

   

  7.2.  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr .

  1. Závěrečná ustanovení

  8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.01.2019.

  Předpisy o postupu úplného nebo částečného vrácení nákladů na povolení
  OBECNÁ USTANOVENÍ
  Toto nařízení upravuje postup a podmínky vrácení peněžních prostředků neziskovým partnerem ISA “International Skating Academy”.
  Předpisy o postupu pro úplné nebo částečné vrácení nákladů na poukaz do mezinárodního krasobruslařskeho soustředění  ISA.
  1. Obecná ustanovení.
   Toto nařízení upravuje postup a podmínky vrácení peněžních prostředků kupujícímu poukazu ISA neziskovým partnerem “Mezinárodní bruslařská akademie”.
  2. Podmínky návratu.
  V případě, že dítě opustí mezinárodní tábor “mezinárodní bruslařská akademie” před termínem uvedeným v poukázce nebo nepoužívá, má kupující právo na částečnou náhradu nákladů na poukázku:
  2.1. “Kupující” – jednotlivec – v případě odchodu dítěte kvůli nemoci “Prodávající” vrátí kupujícímu (jednotlivci) náklady na poukaz na dny začínající dnem následujícím po odchodu dítěte. Při úhradě nákladů na poukázku poskytne kupující doklad potvrzující skutečnost o nemoci a prohlášení o přepočtu a návratu, kde je uveden důvod a datum odjezdu; – v případě odjezdu dítěte do tří dnů ode dne příjezdu vrátí Prodávající kupujícímu (jednotlivec) náklady na poukaz na nevyčerpané dny začínající ode dne následujícího po odjezdu dítěte. “Kupující” je povinen podat žádost o přepočet a vrácení finančních prostředků; – pokud se dítě nekontroluje včas bez závažného důvodu (nemoci), “Prodávající” nehradí náklady na povolení v plné výši.
  Po dohodě stran je možné poukázky odložit na další termin v aktuálním kalendářním roce; – v ostatních případech “prodávající” provede vrácení nákladů na stravu na nevyužité dny, počínaje dnem následujícího po odchodu dítěte (průměrná cena tréninku a jídla na jeden den je nastavena podle pořadí hlavy pro každou směnu)
  2.2. “Kupující” – právnická osoba Pokud je “Kupující” právnickou osobou, vztahuje se na společnost, která poskytla poukázku, “Rodiče”. Vrácení nevyužité části poukázky je provedeno u “Kupujícího” (právnická osoba). Výše výnosu je určena na základě těchto Pravidel a smlouvy mezi ISA “International Skating Academy” a “Kupujícím” (právnická osoba).
  3.2. Datum vrácení.
   “Kupující” má právo žádat o vrácení peněz do 30 dnů ode dne, kdy dítě opustí tábor nebo do 30 dnů před započetím soustředění .